Wró?   SimsDistrict > Rada miejska > Uchwa?y Gminne

Uchwa?y Gminne Je?li chcesz przebywa? w Mie?cie, zapoznaj si? z zasadami (nie tylko ruchu drogowego)

 
 
Narz?dzia w?tku Przeszukaj ten temat Wygl?d
Prev Previous Post   Next Post Next
stare 16-09-09, 11:23   #1
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
młoteczek mały Regulamin Forum

Witaj przechodniu.


Je?li tutaj jeste?, oznacza to, ?e to mo?e w?a?nie nas szuka?e?.
Je?li chcesz zosta? - przeczytaj uwa?nie tekst poni?ej. Autor m?czy? si? nie po to, aby go stworzy? sobie, a muzom.

Jeste?my forum, gdzie mamy nadziej?, znajdziesz twórcz? i pogodn? atmosfer? a przede wszystkim lub jednocze?nie, b?dziesz mia? okazj? do??czy? do grona kreatorów.
Dlatego te?, je?li zechcesz do??czy? do grona forumowiczów, musisz wykona? ma?y bieg z przeszkodami ;
* je?li chcesz tylko pospacerowa? - ruszaj na obchód - przegl?da? forum mog? wszyscy u?ytkownicy.
* je?li chcesz si? zarejestrowa?...

…Start !

1)Przedstaw si?... bo najlepiej o cz?owieku mówi? czyny nie s?owa wi?c poka? nam jedn? ze swoich prac. Nie martw si? je?li wydaje Ci si? jeszcze niedoskona?a, tu mo?esz znale?? miejsce, gdzie rozwijamy swoje umiej?tno?ci .

Dlatego te? stworzyli?my tu dzia?y, poradniki, i zawsze ch?tnie dzielimy si? wiedz? z pasjonatami, nawet na pocz?tku ich drogi np. szalonego krawca, op?tanego wizj? budowniczego, czy po prostu gracza, który ma ochot? rozbudowa? swoj? gr? o nieszablonowe dodatki.


2) Przyjmujemy z rado?ci? otwarte i kreatywne osoby, ale wszelkim plagiatom i odgrzewanym pomys?om mówimy nie. Chcemy bawi? si? i pracowa?, ale nie zamierzamy ze wstydu i za?enowania biega? po sieci w kominiarkach.

3) Pami?tajcie, ?e przestrzeganie Netykiety jest niezb?dnym czynnikiem, aby móc zaistnie? na forum.
Dla nieposzanowania praw autorskich- nie, dla wypowiedzi obra?liwych, zawieraj?cych nieuzasadnione wulgaryzmy - nie.

Id?c dalej : posty propaguj?ce narkotyki, obra?aj?ce inne osoby, inne narodowo?ci, religie, rasy ludzkie, zawieraj?ce informacje obarczaj?ce niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, przyczyniaj?ce si? do ?amania praw autorskich, zawieraj?ce dane osobowe i teleadresowe bez zgody ich w?a?cicieli, adresy do stron zawieraj?cych pornografi?, nielegalne oprogramowanie itp. b?d? kasowane bez dalszego informowania autora.

4)
Propozycje nie do odrzucenia:

- Pisz zawsze na temat.
Twoja wypowied? powinna by? sensowna i pasowa? do tematu, w którym zosta?a umieszczona.
- Je?eli zak?adasz nowy w?tek - jego temat (tytu?) powinien by? krótki i adekwatny do tre?ci wiadomo?ci.
- Zanim odpowiesz, zastanów si? czy rzeczywi?cie masz co? do powiedzenia, a twoja odpowied? wniesie co? nowego do tematu. Posty w stylu: "to samo co poprzednicy", "ja te?", "racja" albo " " b?d? usuwane ,traktujmy si? nawzajem powa?nie w tej kwestii i nie róbmy z forum ?mietnika westchnie? z nad coli czy kawy.
- Nie prowokujcie i nie atakujcie nikogo swoimi wypowiedziami. Traktuj innych uczestników tak, jak sam chcia?by? by? traktowany. Nie zamierzamy przychodzi? tutaj dla ci??kiej atmosfery zgrzytaj?c z?bami .

5) Je?li chcesz by? wizualnie rozpoznawalny zafunduj sobie Awatar-Maksymalny rozmiar obrazu niestandardowego 100 x 100 pixeli Rozmiar: max 9 KB...

6) Zdecydowanie trzymaj si? zasady: jeden u?ytkownik = jedno konto

A ?e w przyrodzie dla utrzymania harmonii i porz?dku obowi?zuje hierarchia, Administratorzy i Moderatorzy, jak czujne ramiona sprawiedliwo?ci, czuwaj? na bie??co, nad prawid?owym funkcjonowaniem forum.
Przy wy?owieniu wykroczenia poza ustalone zasady i po wykonaniu strza?ów ostrzegawczych zareaguj? w sposób zdecydowany.
Mog?, w sytuacjach tego wymagaj?cych, kasowa?, usuwa?, banowa? itp, itd.
Czyli na Powa?nie :


1. Zanim zaakceptujesz regulamin, dok?adnie go przeczytaj.

2. 1. Regulamin ten okre?la zasady panuj?ce na forum www.simsdistrict.pl, których przestrzeganie b?dzie bezwzgl?dnie wymagane od wszystkich zarejestrowanych u?ytkowników.

2. Zakazujemy dyskutowania o nielegalnych stronach z numerami seryjnymi lub dodatkami gier The Sims 2/The Sims 3

3. Nie wolno umieszcza? na serwerze forum oraz wysy?a? do publicznego u?ytku dodatków, kodów i innych materia?ów, które zosta?y uzyskane w sposób nielegalny.
Z?amanie punktu drugiego i trzeciego regulaminu spowoduje wykluczenie z grona u?ytkowników na sta?e (ban!)

4.
Zakazujemy zak?adania tematów i pisania postów o tre?ci reklamowej lub spamowej.

5. Za reklamowanie lub spamowanie na forum SimsDistrict u?ytkownik zostaje wykluczony z grona u?ytkowników na sta?e.

6. Spory i inne afery, które nie s? zwi?zane bezpo?rednio z konkretnym tematem nale?y rozwi?zywa? poprzez wymian? prywatnych wiadomo?ci (PM), a nie za?mieca? niepotrzebnymi postami istniej?ce tematy.

7. Od u?ytkowników forum oczekujemy nienagannych manier i wysokiej kultury osobistej.

8.
Ka?dy User ma prawo do za?o?enia tylko jednego konta.
Zak?adanie wielu kont b?dzie surowo ukarane wykluczeniem z grona u?ytkowników na sta?e- BAN!

9. U?yczenie przez usera has?a do swojego konta osobie trzeciej i problemy, które z tego wynikn? nie interesuj? kadry SimsDistrict.
W takie sprawy nikt z kadry nie b?dzie ingerowa?.

10. Ka?dy User na pro?b? moderatora lub administratora powinien dokona? natychmiastowych poprawek w swoim po?cie.
Po 24 godzinach post/temat niepoprawiony b?dzie usuwany.

11. Ka?dy u?ytkownik jest zobowi?zany do przestrzegania Netykiety. Nie znaj?cych odsy?amy do strony http://www.netykieta.dlawas.net/


12.
Kadra ma prawo do edytowania postów innych u?ytkowników w nast?puj?cych wypadkach:
 Upomnienia u?ytkownika lub polecenia dotycz?cego poprawy tematu/posta
 Korekt dotycz?cych poprawek tematów, zdj?? lub innych technicznych problemów
 Poprawek w panelu u?ytkownika: avatara , nazwy u?ytkownika lub miejscowo?ci, je?eli zawieraj? tre?ci ogólnie przyj?te za nieprzyzwoite i naruszaj? obowi?zuj?ce normy prawno-obyczajowe oraz tre?ci pozbawione zwi?zku z ich przeznaczeniem
 Posty o charakterze rasistowskim, pornograficznym i inne niezgodne z prawem teksty, obrazy itp bed? usuwane a user, który je zamie?ci? b?dzie nieodwo?alnie wykluczony na sta?e z grona u?ytkowników forum.

13. Kadra ma prawo do przenoszenia,usuwania tematów lub do ich zamykania.

14. Zakazuje si? :
 Tworzenia takich samych postów w róznych dzia?ach
 Pisania posta pod postem, nale?y u?y? opcji edytuj
 Pisania postów, które nie s? zwi?zane z tematem
 Nieustannego zak?adania tematów w niew?a?ciwych dzia?ach mimo upomnie?
 Za??czania plików, które nie s? bezpo?rednio zwi?zane z tematem
 Przepisywanie innych stron internetowych bez wyra?nej potrzeby i merytorycznego zwi?zku z tematem,jak i umieszczenia nie swoich poradników, czy te? innych dodatków – takie zachowanie b?dzie traktowane natychmiastowym wykluczeniem z grona u?ytkowników.
 Pisania postów nic nie wnosz?cych do tematu, jak „ale fajne” lub „beznadziejne”,”ok.” czy „jak wy?ej”.Nie masz nic do powiedzenia – nie pisz.
 Nie wolno pisa? np.”Paskudztwo.”Je?li dany dodatek nie podoba Ci si?, napisz co Ci si? nie podoba, co autor mo?e poprawi?.
 Pisania z u?yciem caps loca, pisanie postów PoKeMoNoPoDoBnYcH,pisanie postów z u?yciem wulgaryzmów.

15. W temacie nale?y umie?ci? dok?adne dane, nie wolno zak?ada? tematów ; Problem, poszukuje dodatkow do sims itp.

16. Przed zamieszczeniem tematu w dziale z problemami ka?dy u?ytkownik jest zobowi?zany do przeszukania forum i sprawdzenia, czy nie ma ju? tematu, który móg?by rozwi?za? jego k?opot.

17.
Nie wolno bez zgody autorów udost?pnia? do pobrania na innych stronach prac opublikowanych na forum SimsDistrict.pl, ani przypisywa? sobie autorstwa.
Mo?na pokaza? zdj?cie oraz da? link do naszej strony.
Ponadto nale?y przestrzega? zasad redystrybucji ustalanych indywidualnie przez Kreatorów, je?eli zamie?cili oni tak? informacj? w swoich dzia?ach..

18.
Wszelkie nie stosowanie si? do w/w zasad b?dzie poci?ga?o za sob? konsekwencj?.
W zale?no?ci od przewinienia- pierwsze z?amianie zasady zaowocuje upomnieniem, nastepne b?d? procentowe ostrze?enia w wysoko?ci 20%.Przy uzbieranych 100 % ostrze?enia u?ytkownik zostaje wykluczony z grona u?ytkowników na sta?e.
W przypadkach szczególnych kadra podejmie decyzj?, co do dalszych losów danego u?ytkownika na forum.

19. Regulamin ten mo?e ulega? zmianie.Baw si? dobrze

Ostatnio edytowane przez QQ ; 31-01-10 o 23:55
KimKolwiek jest nieaktywny   Odpowied? z Cytatem
The Following 14 Users Say Thank You to KimKolwiek For This Useful Post:
 


U?ytkownicy aktualnie czytaj?cy ten temat: 1 (0 u?ytkownik(ów) i 1 go?ci)
 
Narz?dzia w?tku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygl?d

Zasady postowania
Nie mo?esz zak?ada? nowych tematów
Nie mo?esz pisa? wiadomo?ci
Nie mo?esz dodawa? za??czników
Nie mo?esz edytowa? swoich postów

BB Code jest W??czony
Emotikony s? W??czony
[IMG] kod jest W??czony
HTML kod jest Wy??czony

Skocz do forum


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 04:00.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
T?umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin