Wró?   SimsDistrict > Rada miejska > Uchwa?y Gminne

Uchwa?y Gminne Je?li chcesz przebywa? w Mie?cie, zapoznaj si? z zasadami (nie tylko ruchu drogowego)

Odpowiedz
 
Narz?dzia w?tku Przeszukaj ten temat Wygl?d
stare 16-09-09, 11:23   #1
KimKolwiek
Administrator
Projektant miejski
 
Avatar KimKolwiek

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 40
Postów: 2,873
Podzi?kowa?
1,988
Podzi?kowano
1,327
młoteczek mały Regulamin Forum

Witaj przechodniu.


Je?li tutaj jeste?, oznacza to, ?e to mo?e w?a?nie nas szuka?e?.
Je?li chcesz zosta? - przeczytaj uwa?nie tekst poni?ej. Autor m?czy? si? nie po to, aby go stworzy? sobie, a muzom.

Jeste?my forum, gdzie mamy nadziej?, znajdziesz twórcz? i pogodn? atmosfer? a przede wszystkim lub jednocze?nie, b?dziesz mia? okazj? do??czy? do grona kreatorów.
Dlatego te?, je?li zechcesz do??czy? do grona forumowiczów, musisz wykona? ma?y bieg z przeszkodami ;
* je?li chcesz tylko pospacerowa? - ruszaj na obchód - przegl?da? forum mog? wszyscy u?ytkownicy.
* je?li chcesz si? zarejestrowa?...

…Start !

1)Przedstaw si?... bo najlepiej o cz?owieku mówi? czyny nie s?owa wi?c poka? nam jedn? ze swoich prac. Nie martw si? je?li wydaje Ci si? jeszcze niedoskona?a, tu mo?esz znale?? miejsce, gdzie rozwijamy swoje umiej?tno?ci .

Dlatego te? stworzyli?my tu dzia?y, poradniki, i zawsze ch?tnie dzielimy si? wiedz? z pasjonatami, nawet na pocz?tku ich drogi np. szalonego krawca, op?tanego wizj? budowniczego, czy po prostu gracza, który ma ochot? rozbudowa? swoj? gr? o nieszablonowe dodatki.


2) Przyjmujemy z rado?ci? otwarte i kreatywne osoby, ale wszelkim plagiatom i odgrzewanym pomys?om mówimy nie. Chcemy bawi? si? i pracowa?, ale nie zamierzamy ze wstydu i za?enowania biega? po sieci w kominiarkach.

3) Pami?tajcie, ?e przestrzeganie Netykiety jest niezb?dnym czynnikiem, aby móc zaistnie? na forum.
Dla nieposzanowania praw autorskich- nie, dla wypowiedzi obra?liwych, zawieraj?cych nieuzasadnione wulgaryzmy - nie.

Id?c dalej : posty propaguj?ce narkotyki, obra?aj?ce inne osoby, inne narodowo?ci, religie, rasy ludzkie, zawieraj?ce informacje obarczaj?ce niesprawdzonymi zarzutami inne osoby, przyczyniaj?ce si? do ?amania praw autorskich, zawieraj?ce dane osobowe i teleadresowe bez zgody ich w?a?cicieli, adresy do stron zawieraj?cych pornografi?, nielegalne oprogramowanie itp. b?d? kasowane bez dalszego informowania autora.

4)
Propozycje nie do odrzucenia:

- Pisz zawsze na temat.
Twoja wypowied? powinna by? sensowna i pasowa? do tematu, w którym zosta?a umieszczona.
- Je?eli zak?adasz nowy w?tek - jego temat (tytu?) powinien by? krótki i adekwatny do tre?ci wiadomo?ci.
- Zanim odpowiesz, zastanów si? czy rzeczywi?cie masz co? do powiedzenia, a twoja odpowied? wniesie co? nowego do tematu. Posty w stylu: "to samo co poprzednicy", "ja te?", "racja" albo " " b?d? usuwane ,traktujmy si? nawzajem powa?nie w tej kwestii i nie róbmy z forum ?mietnika westchnie? z nad coli czy kawy.
- Nie prowokujcie i nie atakujcie nikogo swoimi wypowiedziami. Traktuj innych uczestników tak, jak sam chcia?by? by? traktowany. Nie zamierzamy przychodzi? tutaj dla ci??kiej atmosfery zgrzytaj?c z?bami .

5) Je?li chcesz by? wizualnie rozpoznawalny zafunduj sobie Awatar-Maksymalny rozmiar obrazu niestandardowego 100 x 100 pixeli Rozmiar: max 9 KB...

6) Zdecydowanie trzymaj si? zasady: jeden u?ytkownik = jedno konto

A ?e w przyrodzie dla utrzymania harmonii i porz?dku obowi?zuje hierarchia, Administratorzy i Moderatorzy, jak czujne ramiona sprawiedliwo?ci, czuwaj? na bie??co, nad prawid?owym funkcjonowaniem forum.
Przy wy?owieniu wykroczenia poza ustalone zasady i po wykonaniu strza?ów ostrzegawczych zareaguj? w sposób zdecydowany.
Mog?, w sytuacjach tego wymagaj?cych, kasowa?, usuwa?, banowa? itp, itd.
Czyli na Powa?nie :


1. Zanim zaakceptujesz regulamin, dok?adnie go przeczytaj.

2. 1. Regulamin ten okre?la zasady panuj?ce na forum www.simsdistrict.pl, których przestrzeganie b?dzie bezwzgl?dnie wymagane od wszystkich zarejestrowanych u?ytkowników.

2. Zakazujemy dyskutowania o nielegalnych stronach z numerami seryjnymi lub dodatkami gier The Sims 2/The Sims 3

3. Nie wolno umieszcza? na serwerze forum oraz wysy?a? do publicznego u?ytku dodatków, kodów i innych materia?ów, które zosta?y uzyskane w sposób nielegalny.
Z?amanie punktu drugiego i trzeciego regulaminu spowoduje wykluczenie z grona u?ytkowników na sta?e (ban!)

4.
Zakazujemy zak?adania tematów i pisania postów o tre?ci reklamowej lub spamowej.

5. Za reklamowanie lub spamowanie na forum SimsDistrict u?ytkownik zostaje wykluczony z grona u?ytkowników na sta?e.

6. Spory i inne afery, które nie s? zwi?zane bezpo?rednio z konkretnym tematem nale?y rozwi?zywa? poprzez wymian? prywatnych wiadomo?ci (PM), a nie za?mieca? niepotrzebnymi postami istniej?ce tematy.

7. Od u?ytkowników forum oczekujemy nienagannych manier i wysokiej kultury osobistej.

8.
Ka?dy User ma prawo do za?o?enia tylko jednego konta.
Zak?adanie wielu kont b?dzie surowo ukarane wykluczeniem z grona u?ytkowników na sta?e- BAN!

9. U?yczenie przez usera has?a do swojego konta osobie trzeciej i problemy, które z tego wynikn? nie interesuj? kadry SimsDistrict.
W takie sprawy nikt z kadry nie b?dzie ingerowa?.

10. Ka?dy User na pro?b? moderatora lub administratora powinien dokona? natychmiastowych poprawek w swoim po?cie.
Po 24 godzinach post/temat niepoprawiony b?dzie usuwany.

11. Ka?dy u?ytkownik jest zobowi?zany do przestrzegania Netykiety. Nie znaj?cych odsy?amy do strony http://www.netykieta.dlawas.net/


12.
Kadra ma prawo do edytowania postów innych u?ytkowników w nast?puj?cych wypadkach:
 Upomnienia u?ytkownika lub polecenia dotycz?cego poprawy tematu/posta
 Korekt dotycz?cych poprawek tematów, zdj?? lub innych technicznych problemów
 Poprawek w panelu u?ytkownika: avatara , nazwy u?ytkownika lub miejscowo?ci, je?eli zawieraj? tre?ci ogólnie przyj?te za nieprzyzwoite i naruszaj? obowi?zuj?ce normy prawno-obyczajowe oraz tre?ci pozbawione zwi?zku z ich przeznaczeniem
 Posty o charakterze rasistowskim, pornograficznym i inne niezgodne z prawem teksty, obrazy itp bed? usuwane a user, który je zamie?ci? b?dzie nieodwo?alnie wykluczony na sta?e z grona u?ytkowników forum.

13. Kadra ma prawo do przenoszenia,usuwania tematów lub do ich zamykania.

14. Zakazuje si? :
 Tworzenia takich samych postów w róznych dzia?ach
 Pisania posta pod postem, nale?y u?y? opcji edytuj
 Pisania postów, które nie s? zwi?zane z tematem
 Nieustannego zak?adania tematów w niew?a?ciwych dzia?ach mimo upomnie?
 Za??czania plików, które nie s? bezpo?rednio zwi?zane z tematem
 Przepisywanie innych stron internetowych bez wyra?nej potrzeby i merytorycznego zwi?zku z tematem,jak i umieszczenia nie swoich poradników, czy te? innych dodatków – takie zachowanie b?dzie traktowane natychmiastowym wykluczeniem z grona u?ytkowników.
 Pisania postów nic nie wnosz?cych do tematu, jak „ale fajne” lub „beznadziejne”,”ok.” czy „jak wy?ej”.Nie masz nic do powiedzenia – nie pisz.
 Nie wolno pisa? np.”Paskudztwo.”Je?li dany dodatek nie podoba Ci si?, napisz co Ci si? nie podoba, co autor mo?e poprawi?.
 Pisania z u?yciem caps loca, pisanie postów PoKeMoNoPoDoBnYcH,pisanie postów z u?yciem wulgaryzmów.

15. W temacie nale?y umie?ci? dok?adne dane, nie wolno zak?ada? tematów ; Problem, poszukuje dodatkow do sims itp.

16. Przed zamieszczeniem tematu w dziale z problemami ka?dy u?ytkownik jest zobowi?zany do przeszukania forum i sprawdzenia, czy nie ma ju? tematu, który móg?by rozwi?za? jego k?opot.

17.
Nie wolno bez zgody autorów udost?pnia? do pobrania na innych stronach prac opublikowanych na forum SimsDistrict.pl, ani przypisywa? sobie autorstwa.
Mo?na pokaza? zdj?cie oraz da? link do naszej strony.
Ponadto nale?y przestrzega? zasad redystrybucji ustalanych indywidualnie przez Kreatorów, je?eli zamie?cili oni tak? informacj? w swoich dzia?ach..

18.
Wszelkie nie stosowanie si? do w/w zasad b?dzie poci?ga?o za sob? konsekwencj?.
W zale?no?ci od przewinienia- pierwsze z?amianie zasady zaowocuje upomnieniem, nastepne b?d? procentowe ostrze?enia w wysoko?ci 20%.Przy uzbieranych 100 % ostrze?enia u?ytkownik zostaje wykluczony z grona u?ytkowników na sta?e.
W przypadkach szczególnych kadra podejmie decyzj?, co do dalszych losów danego u?ytkownika na forum.

19. Regulamin ten mo?e ulega? zmianie.Baw si? dobrze

Ostatnio edytowane przez QQ ; 31-01-10 o 23:55
KimKolwiek jest nieaktywny   Odpowied? z Cytatem
The Following 14 Users Say Thank You to KimKolwiek For This Useful Post:
stare 31-01-10, 23:54   #2
QQ
......
 
Avatar QQ

 
Zarejestrowany: Sep 2009
Wiek: 38
Postów: 909
Podzi?kowa?
908
Podzi?kowano
634
Domy?lnie

Welcome Passerby.

If you’re here, it means, that maybe you were looking for us.
If you want to stay here – read carefully the text below.
Author struggled not to make it for herself, but for the Muses.

We are a forum, where we’ve hope, to you find creative and serene atmosphere.
And above all, or at the same time, you will have the opportunity to join the group of creators.
Therefore, if you want to join forum users, you must have to do a little obstacle course.
Meaning: If you just want to walk – move to round – the forum can view all users.
But – if you want to register…

…Start!


1) Introduce yourself... And the best about man say deeds, not words, that show us one of your works. Don’t worry, that it may seem you still imperfect, here you can find a place where we develop our skills.

Therefore, we’ve created sections, guides, and we always willing to share our knowledge with passions, even at the beginning of the their road, such for example: a mad tailor, possessed a vision builder, or a simply player, who wants to expand his game to unconventional accessories.

3) We accepted with a pleasure an open and creative person, but all of plagiarisms, heated ideas we say: ‘No!’. We want to have fun and work, but we don’t intend by shame and embarrassment runs at network in balaclavas.

3) Remember, that the observance of netiquette is essential in order to exist in the forum. Disregard for copyright – ‘No!’, for offensive statements, contain profane unfounded – ‘No!’
Going further for this: posts promoting drugs, insulting other people, other nationalities, religions, races; including information on the burdened unverified allegations other person, contributing to copyright infringement, including personal information and details without the consent of their owners, the addresses of websites containing pornography, illegal software, etc. will be deleted without further information for the author.

4) Proposals not to reject:
- Forever write on subject. Your answer should be sensible and adjust the theme, which has been placed.
- If you assume a new topic – the topic (title of topic) should be short and relevant to the content of the message.
- Before you answer, consider whether you really have something to say, and your answer will bring something new to the subject. Posts in style: ‘This is the same as predecessors’, ‘Me too’, ‘reason’, or ‘’ will be removed. Treat each other on this issue seriously and don’t let us do the sight of forum dustbin of cola or coffee.
- DO NOT INDUCE and attack anyone your statements. Treat other users as you would like to be treated. We don’t intend to come here for a heavy atmosphere, gnashing our teeth.

5)
If you want to be visually recognizable, give you avatar – the maximum size for custom image is 100 x 100 pixels. Size: max 9 KB.

6) Strongly hold to the principle: one user = one account.

And that in nature to maintain harmony and order, oblige hierarchy.
Administrators and moderators, as watchful arms of justice, to keep watch over the proper functioning of the forum.
When fish move beyond established rules, and after warning shots react decisively. Or, in situations of need, delete, ban, etc., etc.
ON SERIOUSLY


1.
Before you accept the rules, read it carefully.

2. 1. This Regulation sets the rules prevailing forum www.simsdistrict.pl , the observance of it which will be absolutely required of all registered users.

2. Forbid discussion of illegal sites with serial numbers or additives The Sims 2 and The Sims 3 games.

3. Not be placed on the server forum and send to public use additives, codes and other materials, which it were obtained in the manner illegally. Breaking point of the second and third rules will result in exclusion from the group of users on a permanent basis (ban!)

4. Forbid the establishment of the themes and writing posts about the content of advertising or spam.

5. For advertising or spamming on the forum SimsDistrict user is excluded from the group of users on a permanent basis (Ban on IP).

6. Disputes and other scandal, that are not directly related to a particular topic to be tackled through the exchange of private messages (PM), and not clutter threads with unnecessary posts exist.


7.
From the forum users we expect impeccable manners and high personal culture.

8. Each user has the right to establish only one account. Creating multiple accounts will be severely punished with exclusion from the group of users to permanently. – BAN!


9.
Lending by user password for his account to a third party and the problems, that arise from this team isn’t interested SimsDistrict staff. In such a case none of staff will not interfere.

10. Each user at the request of a moderator or administrator should make immediate improvements in your post.
After 24 hours, uncorrected post/topic will be deleted.

11. Each user is required to comply with netiquette. Do not know refer to page http://www.studygs.net/netiquette.htm

12. Staff have the right to edit posts of other users in the following cases:
- Remind the user, or commands for improving the topic/post
- Corrections for amendments themes, images or other technical problems
- Amendments to the user panel: avatar, user name, or location, if generally contain obscene and violate applicable legal and moral standards and content not related to their purpose

13. Staff have the right to move, delete topics or to their closure. And the user who posted them will inevitably be excluded permanently from the group of users of the forum

14. Prohibited:
- Creation of the same posts in different sections
- Write post under post, use the ‘Edit’ option
- Writing posts that are not related to the subject
- Constant themes in the wrong sections up branches in spite of reminders
- Attach files that are not directly related to the topic
- Prescribing other websites without the express needs and substantive connection with the subject, and put don’t their manuals, or other additives - such behavior is considered an immediate exclusion from the group of users.
- Writing posts nothing can carry the theme, like "but fun" or "hopeless," "approximately," or "as above". You have nothing to say - do not write.
- Not allowed to write such as "abomination." If the additive is not like you, write what you do not like what the author can improve.
- Writing with the use of Caps Lock, PoKeMoN posting, posting with the use of profanity.

15. The topic should include accurate information, do not assume subjects: Problem; Seeking additional to the sims, etc.

16. Before you have your topic in the section with the problems of each user is required to search the forum and check that there is no subject that could solve his problem.

17. NOT TO PROVIDE A DOWNLOAD OF OUR WORK ON OTHER SITES, CLAIM THE AUTHORSHIP. YOU CAN SHOW PICTURE AND GIVE A LINK TO OUR SITE.

18. Any application to the this rules will entail the consequence. Depending on the offense-first broke the rules will result in warning, next will be a warning in the percentage of 20%.
Accumulated at 100% alert the user is excluded from the group of users on a permanent basis.
In special cases, staff will decide on the fate of a user on the forum.

19.
Rules can be changed.


Have fun
QQ jest nieaktywny   Odpowied? z Cytatem
Odpowiedz


U?ytkownicy aktualnie czytaj?cy ten temat: 1 (0 u?ytkownik(ów) i 1 go?ci)
 
Narz?dzia w?tku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygl?d

Zasady postowania
Nie mo?esz zak?ada? nowych tematów
Nie mo?esz pisa? wiadomo?ci
Nie mo?esz dodawa? za??czników
Nie mo?esz edytowa? swoich postów

BB Code jest W??czony
Emotikony s? W??czony
[IMG] kod jest W??czony
HTML kod jest Wy??czony

Skocz do forum


Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 00:55.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
T?umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin