Wró?   SimsDistrict > FAQ > Najcz??ciej Zadawane Pytania

Szukaj FAQ Szukaj FAQ
Szukaj:
Szukaj wg.:
Szukaj w:

Forum, Tematy i Posty

Do czego s?u?y forum dyskusyjne?

Forum dyskusyjne jak sama nazwa wskazuje umo?liwia wymian? zda? pomi?dzy u?ytkownikami. Na forum sk?adaj? si? kategorie, fora(nazywane równie? dzia?ami), subfora, tematy oraz pojedyncze posty.

Jak to wszystko jest zbudowane?

G?ównym elementem na forum s? kategorie. Do nich natomiast przypisane s? fora, w których odbywaj? si? dyskusje na dok?adniej okre?lone kwestie. W forach natomiast znajduj? si? w?tki gdzie U?ytkownicy prowadz? dyskusje na konkretny temat. W ka?dym w?tku zobaczysz równie? posty – czyli pojedyncze wiadomo?ci pisane przez u?ytkowników.

Wiesz ju?, ?e na stronie g?ównej zobaczysz kategorie oraz fora. Znajduj? si? tam równie? podstawowe statystyki dotycz?ce forum, które traktuj? o liczbie rozpocz?tych w?tków, postów oraz liczbie zarejestrowanych U?ytkowników.

Jak porusza? si? po forum?

Kiedy klikniesz na nazwie wybranego forum zobaczysz list? tematów napisanych w tym forum. Temat (czy te? inaczej w?tek) to dyskusja pomi?dzy u?ytkownikami forum lub go??mi. Ka?dy temat rozpoczyna si? od pojedynczego postu. Zaraz po nim zobaczysz wiele innych postów dodanych przez innych u?ytkowników. Ka?dy temat mo?esz oceni? (?) oraz o ile jest taka mo?liwo?? zag?osowa? w s?dzie do??czonej do tematu (?).

Aby rozpocz?? nowy temat musisz wej?? do dzia?u, który odpowiada Ci tematycznie oraz klikn?? button 'Nowy Temat' Rozpocznij Nowy Temat (mo?esz potrzebowa? do tego odpowiednich uprawnie? okre?lonych przez Administratora forum).

Spis tematów mo?e by? uporz?dkowany na wiele sposobów. Domy?lnie pierwsze na li?cie s? tematy, w których pad?a ostatnia odpowied? w dziale. Mo?esz jednak ?atwo zmieni? ten porz?dek na bardziej Tobie odpowiadaj?cy np. wg tematów z najwi?ksz? liczb? odwiedzin, najwy?ej ocenianych itd.. Musisz skorzysta? z menu znajduj?cego si? w górnej cz??ci listy tematów.

Multi-page views

When there are more threads to display than will fit on a single page, you may see the 'Page' box, which contains page numbers. This indicates that the list of threads has been split over two or more pages.

This method of splitting lists of items over many pages is used throughout the board.

Czym s? Przyklejone Tematy?

Tematy, które wymagaj? od U?ytkownika wi?kszej uwagi nazywamy 'przyklejonymi'. S? one wyró?nione przez moderatora lub administratora (?), czyli krótko mówi?c znajduj? si? ca?y czas na szczycie listy wszystkich tematów w dziale.

Jak mog? przeczyta? wybrany Temat?

Aby przeczyta? temat nale?y klikn?? na jego tytu?. Zobaczysz wtedy uk?ad postów, o którym by?o wspomniane ju? wcze?niej. Czyli post (pojedyncza wiadomo??) rozpoczynaj?cy temat oraz posty innych u?ytkowników lub go?ci bior?cych udzia? w dyskusji.

W celu dodania do tematu swojej odpowiedzi (postu) nale?y klikn?? button „Odpowiedz” Odpowiedz w Temacie. Je?eli zamiast okna do wpisania wiadomo?ci zobaczysz komunikat mo?e to oznacza?, ?e jeste? niezarejestrowanym u?ytkownikiem, nie posiadasz odpowiednij praw, aby odpowied? w temacie lub temat zosta? zako?czony przez administratora lub moderatora (jest zamkni?ty).

Mo?esz u?ywa? te? opcji 'Szybka Odpowied?'. Jest to okienko znajduj?ce si? prawie na samym dole strony z tematem. Je?eli nie mo?esz pisa? od razu oznacza to, ?e albo musisz uaktywni? okienko szybkiej odpowiedzi poprzez klikni?cie na button Szybka Odpowied? lub administrator zablokowa? ca?kowicie mo?liwo?? u?ywania 'Szybkiej Odpowiedzi'.

W przypadku d?ugich tematów mo?esz zmieni? porz?dek wy?wietlania postów. Aby dowiedzie? si? wi?cej o przegl?daniu i nawigcaji tematów kliknij tutaj.

Czy istnieje jaki? szybki sposób poruszania si? po dzia?ach na forum?

Je?li wiesz, w którym dziale znajduje si? interesuj?cy Ci? temat mo?esz u?ywa? menu 'Skocz do forum'. Znajdziesz je w dolnej cz??ci ka?dej podstrony forum.

Jak mog? znale?? wi?cej informacji o u?ytkownikach?

Aby dowiedzie? si? wi?cej o konkretnym u?ytkowniku, kliknij w jego nick (nazw?). Zostaniesz przeniesiony do jego publicznego profilu (?).

Czym jest Pasek Nawigacyjny?

Pasek Nawigacyjny (zwany równie? po prostu Menu) znajduje si? w górnej cz??ci forum, najcz??ciej zaraz pod logo. Z prawej strony zlokalizowany jest panel, dzi?ki któremu szybko mo?esz si? zalogowa?. Pozosta?e standardowe pozycje w menu to: Panel U?ytkownika (?), FAQ (które w?a?nie czytasz), Kalendarz (?), Wyszukiwarka (?) oraz Szybkie menu (?), w którym umieszczone s? linki do przydatnych funkcji.

Jak? rol? ma sekcja 'Aktualnie na Forum'?

W dolnej cz??ci strony g?ównej widzisz informacje o tym kto aktualnie jest zalogowany na forum, kto ma dzi? urodziny, liczb? obecnych go?ci czy te? wa?ne wydarzenia w ?yciu forum zanotowane w Kalendarzu.

Jak mog? zmieni? wygl?d forum?

Mo?esz zmieni? styl u?ywany przez Ciebie na forum. Menu do tego celu najcz??ciej znajduje si? w lewym dolnym rogu strony. Kliknij, aby je rozwin?? i wybierz jeden z dost?pnych stylów. Je?eli nie ma takiego menu oznacza to, ?e na forum jest tylko jeden styl lub administrator nie zezwoli? na wybieranie stylu.


Rejestracja

Prawdopodobnie administrator wymaga rejestracji na forum w celu otrzymania pe?nych uprawnie?. Dzi?ki rejestracji zyskasz na forum swoje unikalne konto, z nazw? u?ytkownika.

Rejestracja na forum jest darmowa i daje Ci wiele mo?liwo?ci niedost?pnych dla go?ci:

 • Rozpoczynanie nowych tematów,
 • Udzielanie odpowiedzi na tematy innych uzytkowników,
 • Edytowanie postów,
 • Otrzymywanie informacji na E-Mail o pojawieniu si? nowej odpowiedzi w interesuj?cych Ci? tematach,
 • Wysy?anie prywatnych wiadomo?ci do innych u?ytkowników,
 • Stworzenie w?asnego albumu z obrazkami oraz komentowanie obrazków innych u?ytkowników,
 • Dodawanie wydarze? do Twojego kalendarza,
 • Korzystanie z 'Listy Kontaktów', dzi?ki której szybko i ?atwo sprawdzisz czy Twoi znajomi s? obecnie na forum,

Jak mog? si? zarejestrowa??

Aby si? zarejestrowa? musisz klikn?? link 'Zarejestruj Si? ' znajduj?cy si? w górnej cz??ci ka?dej strony. Najpierw musisz zapozna? si? i zaakceptowa? regulamin obowi?zuj?cy na forum. Nast?pnie zostaniesz poproszone o wybranie nazwy u?ytkownika, podanie has?a oraz poprawnego adresu E-Mail. Nieraz bywa, ?e w celu uko?czenia rejestracji musisz wype?ni? te? inne, dodatkowe pola, które zosta?y dodane przez administratora. Po kompletnym uzupe?nieniu formularza rejestracyjnego przejd? na dó? strony i potwierd? rejestracj?. Je?eli administrator zdecydowa? o konieczno?ci zweryfikowania adresów E-Mail musisz zalogowa? si? na skrzynk? pocztow? i klikn?? link aktywacyjny znajduj?cy si? w wys?anej do Ciebie wiadomo?ci. Je?eli E-Mail nie znalaz? si? w skrzynce odbiorczej sprawd? czy nie zosta? sklasyfikowany jako 'Spam'

Je?eli obawiasz si?, ?e Twój adres mo?e pos?u?y? do spamowania ukryj go dla innych u?ytkowników. Nawet je?li zezwolisz innym u?ytkownikom na kontaktowanie si? z Tob? za pomoc? E-Mail to i tak nie b?d? mogli oni odczyta? Twojego adresu z forum.

Je?li nie uko?czy?e? 13 roku ?ycia, administrator mo?e poprosi? twoich rodziców o zgod? na rejestracj?. Wi?cej informacji o tym podczas przeprowadzania procesu rejestracji.


Przeszukiwanie Forum i Tematów

Jak mog? znale?? interesuj?ce mnie informacje na forum?

Aby szybko znale?? temat lub post zawieraj?cy z interesuj?ce Ci? informacje kliknij link 'Szukaj' znajduj?cy si? w belce nawigacyjnej pod logo. Nast?pnie sprecyzuj w kilku s?owach co chcesz wyszuka? i wybierz z rozwijanego menu 'Poka? tematy' lub 'Poka? posty' w celu okre?lenia w jakiej formie maj? by? zwrócone wyniki.

Istnieje równie? opcja 'Zaawansowane wyszukiwanie', któr? mo?esz wybra? po klikni?ciu 'Szukaj' w belce nawigacyjnej. Daje ona mo?liwo?? zaw??enia obszaru przeszukiwania. Mo?esz wybra? wyszukiwanie tylko w jednym forum, tematów lub postów napisanych przez konkretnego u?ytkownika lub wyszukiwania tematów z wybranymi tagami (?). Zaawansowane Wyszukiwanie pozwala Ci równie? sprecyzowa? w jakim czasie zosta?y napisany posty lub tematy.

Jak mog? przeszukiwa? konkretne forum lub temat?

Je?eli przegl?dasz forum i chcesz szybko wyszuka? w nim temat u?yj opcji 'Przeszukaj to Forum', która znajduje si? belce, nad list? tematów. Mo?esz równie? przeszuka? temat w celu znalezienia jednego postu. Przegl?daj?c temat kliknij link 'Przeszukaj ten temat' znajduj?cy si? w górnej cz??ci przegl?danej w?a?nie strony.


Og?oszenia

Czym s? og?oszenia?

Og?oszenia to specjalne wiadomo?ci napisane przez administratora lub moderatorów. Ró?ni? si? one od tematów tym, ?e nie mo?esz udzieli? w nich odpowiedzi. Je?eli masz zastrze?enia co do og?oszenia mo?esz jedynie utworzy? nowy temat w dziale gdzie znajduje si? og?oszenie.

Og?oszenia wy?wietlane s? nad zwyk?ymi i przyklejonymi tematami (na samej górze listy).


Opcje wy?wietlania tematów

Jak mog? zmieni? metod? wy?wietlania wiadomo?ci w temacie?

Masz mo?liwo?? znacznej zmiany wygl?du tematu. Kiedy przegl?dasz dany w?tek, nad pierwszym postem (w pasku zarz?dzania tematem), po prawej stronie znajduje si? sekcja o nazwie „Wygl?d”. Kliknij w to i wybierz któr?? z opcji.

Do wyboru masz:

Wygl?d liniowy - Standardowy i stosowany na prawie wszystkich forach internetowych. Wy?wietla wiadomo?ci chronologicznie od najstarszej do najnowszej. Wiadomo?ci wy?wietlane s? jedna pod drug? w ca?o?ci i osobnej tabeli co pozwala na przegl?danie ca?ych tre?ci na raz.

Wygl?d w?tkowy - Wy?wietlana jest lista napisanych wiadomo?ci w danym temacie wraz z ich autorami. Dzi?ki temu w ?atwy sposób mo?esz stwierdzi? kto odpowiada? na jaki post. Na li?cie widoczny jest tak?e krótki fragment wiadomo?ci. Po jego klikni?ciu zostaniesz przeniesiony do widoku konkretnego postu.

Wygl?d mieszany -Po??czenie obydwu styli wy?wietlania tematu. Widzisz zarówno drzewo z fragmentami wiadomo?ci i ich autorami jak i ka?dy post w standardowej postaci czyli w osobnej tabeli. Po klikni?ciu w drzewie w dany fragment postu tak?e zostaniesz przeniesiony do widoku tylko tego wybranego.


Przegl?danie nowych postów lub "wiadomo?ci napisanych dzisiaj"

W jaki sposób mog? zobaczy? ostatnie posty?

Obecnie masz do wyboru dwa szybkie sposoby na przegl?dni?cie nowo napisanych lub zaktualizowanych tematów.

Je?li jeste? niezalogowany, to po przej?ciu do sekcji "Dzisiejsze posty" wy?wietlane b?d? tematy napisane b?d? zaktualizowane o nowe wiadomo?ci w ostatnich 24 godzinach.

Je?li jeste? zalogowany sekcja "Dzisiejsze posty" automatycznie zmienia swoj? nazw? na "Nowe posty". Tematy wy?wietlane w tym miejscu s? w?tkami napisanymi lub zaktualizowanymi od twojej ostatniej wizyty.

Administrator mo?e wybra? opcj? zapisywania w bazie danych tego czy nowe w?tki by?y przez ciebie przegl?dane. Je?li tak si? stanie nowe tematy (b?d? te wzbogacone o nowe posty) b?d? musia?y zosta? przez ciebie przegl?dni?te aby widnia?y jako przeczytane.


Oceny w?tków

Czym s? oceny?

Forum pozwala ci na oddanie g?osu na poszczególne tematy. Oceny s? pomi?dzy: 1 gwiazdk? (S?aby), a 5 gwiazdkami (Doskona?y). Dzi?ki tym ocenom szybko mo?esz stwierdzi? jako?? danego w?tku.

Na li?cie wy?wietlanych tematów masz tak?e mo?liwo?? sortowania ich po ocenach od najwy?ej ocenionego do najni?ej i odwrotnie.

Ty tak?e u?ywaj tej opcji i oceniaj tematy aby w ten sposób odzwierciedli? jego jako??. Sposób wystawiania oceny jest banalny. W widoku w?tku klikasz na górze w sekcje "Oce? temat". Nast?pnie z rozwijanego menu wybierasz ilo?? gwiazdek jakie chcesz przydzieli? za temat. W zale?no?ci od ustawie? przez administracj? mo?esz lub nie mo?esz w pó?niejszym czasie dokonywa? zmiany oceny


Narz?dzia tematu

Czym s? narz?dzia w?tku?

W górnej cz??ci tematu masz link "Narz?dzia w?tku". Klikaj?c w niego do wykorzystania masz nast?puj?ce opcje:

 • Wersja do druku - ta pokazuje ci dany w?tek bez jakichkolwiek grafik przygotowany do wydrukowania.
 • Wy?lij na email - je?li s?dzisz, ?e w?tek jest godny polecenia mo?esz przes?a? jego link na ka?dy adres e-mail.
 • Subskrybuj ten temat - gdy u?ywasz subskrypcji, w przypadku pojawienia si? nowych wiadomo?ci w w?tku zostaniesz poinformowany poprzez e-mail. Kliknij tutaj po wi?cej informacji na temat subskrypcji.
 • Dodaj ankiet? do w?tku - je?li jeste? autorem danego tematu mo?esz doda? do niego ankiet?. Kliknij tutaj po wi?cej informacji.

Tagi

Czym s? tagi?

Tagi s? u?ywane g?ównie do wyszukiwania konkretnych rzeczy i okre?lania specyfiki w?tków. Standardowy system wyszukiwania znajduje okre?lone frazy zawarte w tytule tematu lub samym po?cie.

U?ywaj?c tagów mo?esz konkretnie poda? dziedzin? jakiej dotycz? tre?ci zawarte w w?tku. Dla przyk?adu, je?li w temacie zamieszczasz np. zdj?cia i wszystko co dotyczy fotografii w tagach mo?esz poda? po protu "fotografia" lub "zdj?cia" Znacznie u?atwi to wyszukiwanie innym u?ytkownikom.

Dla jednego tematu mo?esz u?y? wi?cej ni? jeden tag. Gry okre?lisz dok?adnie tematyk? i specyfike w?tku mo?esz zwi?kszy?? jego popularno??.

Kto mo?e dodawa? tagi?

Tagi dodawa? mo?e ka?dy u?ytkownik, który napisa? dany temat. U?ytkownicy specjalnie uprawnieni mog? tak?e modyfikowa? lub usuwa? tagi.

Jak mam u?ywa? tagów?

Tagi s? wy?wietlane pod ostatnim postem na stronie tematu. Gdy klikniesz w dany tag otworzy ci si? strona z list? tematów w jakich u?yty zosta? ten tag. Gdy klikniesz natomiast w link "Tagi" (w tym samym miejscu) zostaniesz przeniesiony na strone, na której wy?wietlane s? wszystki u?yte dotychczas tagi.

W li?cie u?ytych tagów najpopularniejsze s? te, które wy?wietlaj? si? jako najwi?ksze. Czyli odnosisz efekt, ?e ten tag, który zosta? napisany (w li?cie) najwi?ksz? czcionk? jest najpopularniejszy.


Ciasteczka

Czym jest "Automatyczne Logowanie"?

Kiedy si? rejestrujesz lub logujesz (w górnej cz??ci strony forum) masz do wyboru tak?e opcj? "Zapami?taj Logowanie". Gdy j? zaznaczysz przegl?darka za pomoc? ciasteczek zapami?ta dane jakie wpisywa?e? i umiejscowi je na twoim komputerze. Dzi?ki temu przy nast?pnym wej?ciu na forum nie b?dziesz musia? si? logowa? tylko od razu wejdziesz jako zalogowany u?ytkownik. Korzystanie z tej opcji jest dobre gdy do danego komputera masz dost?p tylko ty. W przypadku u?ywania komputera publicznego np. w szkole na twoje konto wej?? mog? inne osoby!

Jak mog? czy?ci? ciasteczka?

Mo?esz wyczy?ci? wszystkie swoje ciasteczka (z forum) za pomoc? opcji "Wyloguj si?". Znajduje si? ona na samym dole strony po prawej stronie. Wylogowuj?c si? twoje ciasteczka dla forum s? czyszczone.

W Internet Explorer 6 na Windows XP: Kliknij w menu "Narz?dzia". Wybierz "Opcje internetowe" z rozwini?tego menu. Kliknij "Usu? pliki cookie" w oknie dialogowym. w oknie dialogowym "Usuwanie plików cookie" kliknij przycisk "OK".

W Internet Explorer 7: Kliknij w menu "Narz?dzia". Wybierz "Opcje internetowe" z rozwini?tego menu. Kliknij "Usu?", w obszerze "Historia przegl?dania" w oknie dialogowym. W oknie dialogowym "Usuwanie historii przegl?dania" kliknij przycisk "Usu? pliki cookie". W oknie dialogowym "Usuwanie plików cookie" kliknij przycisk "Tak".

W Firefox: Kliknij w menu "Narz?dzia". Wybierz "Opcje" z rozwini?tego menu. Z okna dialogowego wybierz "Prywatno??". Znajd? sekcje "Ciasteczka" i kliknij w "Wy?wietl ciasteczka". W oknie dialogowym "Cisateczka" kliknij "Usu? wszystkie ciasteczka"

W Opera: Id? do Narz?dzi, Preferencje, Zaawansowane, Cisateczka, Mene?d?er ciasteczek nast?pnie kliknij w nazw? danej strony i wybierz przycisk "Usu?".

Twoje ciasteczka zosta?y usuni?te. Teraz zrestartuj komputer i ponownie odwied? forum aby si? upewni?.

W innych przegl?darkach usuwanie ciasteczek wygl?da podobnie.


Zagubione has?a

Zapomnia?em swojego has?a. Co mog? zrobi??

Je?li zapomnia?e? swojego has?a, mo?esz klikn?? w link "Zapomnia?em swojego has?a". Dzi?ki temu przeniesiesz si? do formularza odzyskiwania danych .

Gdy przejdziesz ju? do wy?ej opisanego formularza w okienku musisz wpisa? swój e-mail jaki poda?e? przy rejestracji. Po jego wpisaniu i zatwierdzeniu na podany e-mail przyjdzie krótka instrukcja z opisem co dalej...

Skrypt nie rozszyfruje twojego has?a tylko je usunie.

Musisz pami?ta? o tym aby adres e-mail (który podajesz) by? taki sam z jakim si? rejesrowa?e?. Je?li po kilku minutach od wykonania tej akcji nie widzisz wiadomo?ci z instrukcjami posprawdzaj wszystkie foldery poczty, nawet folder spamu.


Kalendarze

Link do "Kalendarza"mo?esz zobaczy? w górnej cz??ci forum (je?li ta opcja jest zezwolona przez administratora). Standardowo, forum posiada jeden domy?lny kalendarz, z którego korzysta? mog? wszyscy u?ytkownicy.

Zazwyczaj u?ytkownicy maj? wystarczaj?ce zezwolenia aby dodawa? dowolne wydarzenia.

Dodatkowo, administrator mo?e utworzy? dodatkowy, prywatny kalendarz dla indywidualnych u?ytkowników lub wybranych grup .

Jak mog? dodawa? wydarzenia do kalendarza?

Je?li masz odpowiednie zezwolenia w widoku kalendarza znajduje si?tabela o nazwie "Dodaj Nowe Wydarzenie". Administrator móg? zezwolni? na dodawanie publicznych wydarze?.

Masz trzy typy wydarze? jakie mo?esz doda? do kalendarza:

 • Osobne wydarzenie - wydarzenie ma miejsce w jednym, okre?lonym dniu.
 • Okresowe wydarzenie - w wydarzeniu okre?lasz konkretn? date jego startu i zako?czenia.
 • Cykliczne wydarzenie - w wydarzeniu mo?esz okre?li? dat? jego startu i zako?czenia. Wybierasz tak?e jak cz?sto ma si? ono powtarza? np. co miesi?c, co rok lub co tydzie? itp.

Gdzie pokazywane s? urodziny?

Urodziny pokazywane s? tak?e w kalendarzu. Twoje urodziny automatycznie b?d? wy?wietlane w kalendarzu je?li podasz ich dat? w swoim profilu. Notka: Je?eli nie podasz roku urodzenia, w kalendarzu nie b?dzie wy?wietla? si? twój wiek.

Je?eli wpiszesz swoj? dat? urodzin twoja nazwa b?dzie wy?wietlana na stronie g?ównej forum w sekcji urodzin (statystyki forum).


Lista u?ytkowników

Czym jest lista u?ytkowników?

Na li?cie u?ytkowników wy?wietlani s? zarejestrowani u?ytkownicy forum. Je?li administrator nada? odpowiednie zezwolenia, mo?esz zobaczy? u?ytkowników sortowanych: alfabetycznie (przez ich nazwy), przez daty do??czenia, przez ilo?? napisanych postów lub poprzez reputacj? (?).

Aby zobaczy? list? kliknij w link "Lista u?ytkowników" w górnej nawigacji strony.

Je?li chcesz szybko wyszuka? u?ytkownika kliknij w link "Szukaj u?ytkowników" i wpisz jego nazw? w pole tekstowe. Dla dok?adniejszych wyszukiwa? - je?eli szukanie ma bazowa? na dacie do??czenia, ilo?ci postów itp. - kliknij w "Zaawansowane Wyszukiwanie" w menu wyszukiwania.

Wszyscy u?ytkownicy s? widoczni na li?cie?

Niektórych u?ytkowników mo?esz nie zobaczy? na li?cie pomimo tego, ?e s? zarejestrowani na forum. Administrator mo?e ukry? konkretnych u?ytkowników lub grupy tak aby nie wy?wietlali si? na li?cie.


Twoje powiadomienia

Czym s? twoje powiadomienia?

Gdy jeste? zalogowany, link "Twoje powiadomienia" mo?e wy?wietla? si? w tabeli "Witaj" w górnej cz?sci forum. "Twoje powiadomienia" s? wy?wietlane gdy masz jedno z poni?szych zdarze?:

 • Nieprzeczytane prywatne wiadomo?ci (?)
 • Nieprzeczytane wiadomo?ci odwiedzaj?cych (?)
 • Wiadomo?ci odwiedzaj?cych oczekuj?ce na zatwierdzenie
 • Zaproszenie do kontaktów (?)
 • Zaproszenie do grupy socjalnej (?)
 • Ostrze?enie grupy socjalnej
 • Nieprzeczytany komentarz obrazka (?)
 • Komantarz obrazka oczekuj?cy na zatwierdzenie

Klikaj?c w link "Twoje powiadomienia", mo?esz szybko sprawdzi? ile typu wy?ej wymienionych zdarze? masz dotychczas.


Szybkie menu

What is the Quick Links menu?

The navigation bar at the top of each page has several helpful links. One of them is a dropdown menu called Quick Links. (It appears only to registered members who are logged in). Clicking it once with the mouse will make it drop down and show the following options:

 • Quick Links
  • Today's Posts (shows posts created in the past 24 hours)
  • Mark Forums Read (marks all the threads and posts as read for your session - this is a shortcut alternative to actually reading the threads and posts)
  • Open Contacts Popup (opens a new window with a list of all your contacts)
 • Networking
  • Contacts and Friends (a page from where you can manage your contacts and friends)
  • Social Groups (where you can manage your social groups)
  • Pictures and Albums (where you can manage your pictures and albums)
 • User Control Panel (clicking this takes you to your personal user control panel)
  • Edit Signature (edit your personal signature that appears below posts)
  • Edit Your Details (edit your personal profile details)
  • Edit Options (manage your community settings)
 • Miscellaneous
  • Private Messages (manage your private messages, read your inbox, create new messages, etc)
  • Subscribed Threads (get an overview of your free subscriptions and options to manage them)
  • Your Profile (loads your social profile)
  • Who's Online (see which users who are currently online on the board and what they are doing)

Kontakt z innymi u?ytkownikami

Can I email other members?

Yes. To send an email to another member, you can either find them on the member list, or click the email user button Email User on any post they have written.

This will usually open a page that contains a form where you can enter your message. When you have finished typing your message, press the 'send email' button and your message will be sent instantly.

Can I see email addresses?

For privacy reasons, the recipient's email address is not revealed to you during this process.

Why can't I send an email to someone?

If you cannot find an email button or link for a member, it means either that the administrator has disabled email functions for this forum, or that the member has said that they do not wish to receive email from other members.

Can I email a link to a friend?

Another useful email function is the ability to send a friend a link to a thread you think they may find interesting. Whenever you view a thread, you will find a link somewhere on the page which will allow you to send a brief message to anyone you like. Your referrer ID is added to the link you send, so if your friend registers on this forum as a result of viewing the link you sent to them, your referrals total will automatically be credited.

What is private messaging?

Registered members may also be able to send messages to other members of this forum using the private messaging system. For more information about private messaging, click here.

What are visitor messages?

Registered members may leave messages for other members on their profile page. These messages can generally be viewed by all visitors, including members, guests and search engine spiders. For more information on visitor messages, click here.


Dealing with Troublesome Users

Can I block posts, emails and messages from specific users?

If there are particular members that bother you and you do not want to see their posts or receive Private Messages and Emails from them, then you can add these members to your 'Ignore List'. There are several ways to do this:

Through your User Control Panel: User CP, Settings & Options, Edit Ignore List. Then, type their name into the empty text box and click 'Okay'.

What if I see something offensive?

You will find 'Report' links in many places throughout the board. These links allow you to alert the board staff to anything which you find to be offensive, objectionable or illegal.


RSS and Podcasting

Can I use RSS to keep up with new posts?

If the administrator has enabled RSS syndication, this lets you view newly created threads in guest-viewable forums without visiting the board.

The feeds are currently provided in two formats, RSS and RSS v2.

Most modern browsers have facilities for reading RSS feeds and will automatically detect the availability of feeds on bulletin board pages.

How do I listen to podcasts?

A podcast is a means of distributing audio files (such as .mp3s) over the internet. They can be played on a wide range of media players and computers. If the board administrator has enabled this function, then you may sometimes see links to podcasts within threads.

Podcasts contained within threads are only accessible using RSS feeds.Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:02.


Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
T?umaczenie: vBHELP.pl - Polski Support vBulletin